Notice

TICA started a collaboration with MAPS, Stefano Romano will be the curator/coordinator of the spring and autumn TICA AIRLAB residency programs.

The spring residency program will start on April 29 and the artists who will attend it will be: Silva Agostini (AL/DE) - Branislav NikoliĆ (RS) - Su Tomesen (NL)

Thirrje për aplikim për cmimin e artit bashkëkohor “ARDHJE 2016”.

Cmimi ARDHJE , i organizuar nga T.I.C.A. – Instituti i Artit Bashkekohor, Tirane, vjen me një strukturë të re, në formën e një cmimi të përdyvitshëm. Iniciuar nga T.I.C.A në vitin 2005, qysh prej 2007 ARDHJE është pjesë e rrjetit të çmimeve YVAA-Young Visual Artists Award që realizohen në bashkëpunim me FSC- Foundation for Civil Society në New York.  Një risi tjetër e këtij edicioni  ka të bëjë me  fituesin e  çmimit që ne dryshim nga vitet pararendëse  fiton të drejtën për 2 muaj qendrim në residence pranë RU- Residency Unlimited - partneri i ri i programit qysh prej vitit 2015 (http://residencyunlimited.org/about/).

Ftohen të aplikojnë artistët  shqiptare të cilët kanë përfunduar studimet  dhe janë aktiv në skenën kombëtare dhe ndërkombëtare të artit në 5 vitet e fundit .Artistët të cilët punojnë në të gjitha gjinitë e artit pamor, përfshirë  performancën apo vepra të bazuara në tekst, janë të ftuar të aplikojnë.

Mosha limit për aplikantët është 35-vjeç

Lista e shkurtër e artistëve të përzgjedhur do të prezantojë projektet e tyre në ekspozitën e çmimit “ARDHJE 2016” që do mbahet gjatë vjeshtës në Tiranë organizuar nga T.I.C.A 

Fituesi i cmimit“ARDHJE 2016” do të përcaktohet nga një juri ndërkombetare dhe e pavarur ekspertësh.

Afati i fundit i dorëzimit të punëve është data: 31 Mars 2016

Ju mund të dërgoni aplikimin  tuaj duke filluar nga data 1 Shkurt 2016, në adresen e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sigurohuni të përfshini në aplikimin tuaj:

Portfolio ( përfshirë CV dhe praktikë artistike)

Projektin e propozuar për pjesmarrje  (projekti i propozuar  duhet të jetë i realizuar brënda dy viteve të fundit)

Shënim: Lutemi të siguroheni që tekstet e përfshira në aplikim të jenë në Shqip dhe Anglisht. Gjithashtu  sigurohuni  që imazhet të cilat po përfshini në aplikim të jenë të emërtuara saktësisht.

Emërtoni folder-in me emrin tuaj të plotë dhe file-s si më poshtë vijon:

shembull: ana_vale_ mengjezi_pikture_ 2010

 

Wednesday, October 1st, 2014
Time: 19.00

T.I.C.A has the pleasure to invite you at the presentation event of the fall period of AIRLAB 2014 residency program

The artists in residency: 

Tatia(Tamar) Skhirtladze, Georgia
Jonida Beqo /GYPSEE YO, Albania
Saša Tkačenko, Serbia
Filip Jovanovski, Macedonia

Will present for the public their artistic practice and previous projects in an open and informal event.

Address: T.I.C.A AirLab, studios  Rr. Luigj Gurakuqi, Pall 89, Sh. A, Kati 11, Tirana/Albania.

The AIRLAB program is made possible through the generous support of the Network Partnership 3 – year grant of Princ Claus Culturfund.

Thursday, October 30, 2014
Time: 19:00

AIR-LAB/2014/STORYTELLING

Based on her early school period story in Soviet Georgia during the 80s, the artists Tatia Skhirtladze re-enacts in her project ”00001985” the game of collecting and gambling with the post stamps. By documenting through photography the circumstances and the narration of it, the artist goes back in that period when the post stamps were the first piece of evidence the artist had on a country called Shqiperia.

In collaboration with Thimi Nika, Albanian art collector and philatelist as well editor of the book “100 years history of Albanian stamps” a small printed edition of the post stamps is released as an artistic evidence of this narration. 

Saša Tkašenko bring for this exhibition”Under Control” an 2 channel video installation as documentation of the real time installation situated in National Historical Museum in Tirana earlier this October (2014). In collaboration with TEO in drums, Arlind Zerdja, sound designerand Florian Haxhihyseni , director of photography the author puts in action inside the empty (with no visitors in)  National Historical Museum of Tirana the vibrant idea to fill spaces with sound. 

Jonida Beqo/GYPSEE YO performs for the first time” Body of evidence” with a text of her own and music & sound by Mardit Lleshi. The 2 channel video directed by Ergys Meta is installed in the same room of the performance “embracing” her in both sides shaping this way a 4 acts video performance. An intensive reflection on a “rural Albanian story” which came in light because of a crime occurred two years ago in a small village, less than an hour away from the capital of the country, Tirana. 

The author Filip Jovanovski referring Brecht’s play “Mother Courage and her children” undertakes an personal research in collaboration with Ivana Vaseva in order to understand the historical “truth” about the relationship between artist and political systems in Albania and Macedonia his home country. “Mother Olympia courage and her children” is a series of 

14 oil in canvas paintings, realized by the Albanian artist Theodhoraq Napoloni. Combined with text in a 2 dimensional installation they give voice to the conversation of the artist with his own mother and the “ideological mother monuments” of Albania and Macedonia. 

 

The AIRLAB program is made possible through the generous support of the Network Partnership 3 – year grant of Princ Claus Culturfund
T.I.C.A thanks for the collaboration the directory and staff of: National Historical Museum and artistic lyceum “Jordan Misja” in Tirana

 

E bazuar në historinë e fëmijrisë së saj në Gjorgjinë Sovjetike të viteve 80, artistja Tatia Skhirtladze ri- krijon në projektin e saj 00001985 lojën e koleksionimit dhe shkëmbimit të pullave të postës. Duke dokumentuar në fotografi rrethanat dhe narracionin e historisë së saj të ri- treguar ,artistja kthehet në ato kohë kur pullat e postës ishin e vetmja evidencë që ajo kishte për egzistencën e një vendi që quhej Shqipëri.

Në bashkëpunim me Thimi Nikën koleksionist , filatelist dhe autor i librit “100 Vite të pullave Shqiptare” artistja ka realizuar si veprën e saj të re një edicion special pullash poste si provë faktike e këtij narracioni të ri. 

Saša Tkašenko sjell në këtë ekspozitë”Under Control” një video instalacion me 2 kanale që dokumenton  instalimin real të vendosur në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë me herët këtë Tetor (2014)

Në bashkëpunim me;TEO perkursionist, Arlind Zerdja, ekspert tingullidhe Florian Haxhihysenin , drejtor fotografie  autori vë në veprim brënda hapsirës pa vizitorë tëMuzeut Historik Kombëtar në Tiranë idenë “kumbuese” për të mbushur hapsirën me zë. 

Jonida Beqo/GYPSEE YO performon në publik për herë të parë “Body of evidence”,me tekst të vetë autores dhe muzikë e tingull nga Mardit Lleshi. Një video me 2 kanale me drejtor fotografie Ergys Meta është e instaluar në të njëjtën hapësirë ku artistja performon duke e        ”përqafuar”  atë në të dy krahët e duke formëzuar kështu një video performance me 4 akte.

Një reflektim intensiv mbi një “histori rurale shqiptare” e dalë në dritë nga një krim dy vite më parë në një fshat të vogël,jo më larg se një orë nga Tirana, kryeqyteti i vendit. 

Autori Filip Jovanovski, duke iu referuar dramës së Brehtit “Guximi, Nëna dhe fëmijët e saj” ndërmerr një kërkim personal në bashkëpunim me Ivana Vaseva për të kuptuar “të vërtetën” historike të marrdhënies mes artistëve dhe sistemeve politike, në Shqipëri edhe në Maqedoni, vendin e tij.

“Mother Olympia courage and her children” është një seri prej 14 pikturash në vaj, realizuar nga artisti shqiptar Theodhoraq Napoloni të cilat të kombinuara me tekst në një instalim dy dimsional, i japin zë bashkëbisedimit të artitsit me të ëmën dhe “nënat monumente të ideologjise” në Shqipëri dhe Maqedoni. 

AIRLAB dhe programi i rezidencës së T.I.C.A mbështetet nga programi 3 vjeçar i Princ Claus Culturfund
T.I.C.A falenderon për bashkëpunimin , Drejtorinë dhe stafin e: Muzeut Historik Kombëtar  dhe Liceut Artistik “Jordan Misja “në Tiranë

The artists in residency at T.I.C.A- AIRLAB 2014/ Storytelling/as artistic practice, for the fall period (September – October 2014) are:

Saša Tkačenko (b. 1979) is a visual artist based in Belgrade/Serbia
Tatia(Tamar) Skhirtladze (b)1976 in Tbilissi/Georgia
Filip Jovanovski (b, 1979) in Bitola/Macedonia
Jonida Beqo /GYPSEE YO (b.1981) in Tirana/Albania