Notice

Thursday, October 30, 2014
Time: 19:00

AIR-LAB/2014/STORYTELLING

Based on her early school period story in Soviet Georgia during the 80s, the artists Tatia Skhirtladze re-enacts in her project ”00001985” the game of collecting and gambling with the post stamps. By documenting through photography the circumstances and the narration of it, the artist goes back in that period when the post stamps were the first piece of evidence the artist had on a country called Shqiperia.

In collaboration with Thimi Nika, Albanian art collector and philatelist as well editor of the book “100 years history of Albanian stamps” a small printed edition of the post stamps is released as an artistic evidence of this narration. 

Saša Tkašenko bring for this exhibition”Under Control” an 2 channel video installation as documentation of the real time installation situated in National Historical Museum in Tirana earlier this October (2014). In collaboration with TEO in drums, Arlind Zerdja, sound designerand Florian Haxhihyseni , director of photography the author puts in action inside the empty (with no visitors in)  National Historical Museum of Tirana the vibrant idea to fill spaces with sound. 

Jonida Beqo/GYPSEE YO performs for the first time” Body of evidence” with a text of her own and music & sound by Mardit Lleshi. The 2 channel video directed by Ergys Meta is installed in the same room of the performance “embracing” her in both sides shaping this way a 4 acts video performance. An intensive reflection on a “rural Albanian story” which came in light because of a crime occurred two years ago in a small village, less than an hour away from the capital of the country, Tirana. 

The author Filip Jovanovski referring Brecht’s play “Mother Courage and her children” undertakes an personal research in collaboration with Ivana Vaseva in order to understand the historical “truth” about the relationship between artist and political systems in Albania and Macedonia his home country. “Mother Olympia courage and her children” is a series of 

14 oil in canvas paintings, realized by the Albanian artist Theodhoraq Napoloni. Combined with text in a 2 dimensional installation they give voice to the conversation of the artist with his own mother and the “ideological mother monuments” of Albania and Macedonia. 

 

The AIRLAB program is made possible through the generous support of the Network Partnership 3 – year grant of Princ Claus Culturfund
T.I.C.A thanks for the collaboration the directory and staff of: National Historical Museum and artistic lyceum “Jordan Misja” in Tirana

 

E bazuar në historinë e fëmijrisë së saj në Gjorgjinë Sovjetike të viteve 80, artistja Tatia Skhirtladze ri- krijon në projektin e saj 00001985 lojën e koleksionimit dhe shkëmbimit të pullave të postës. Duke dokumentuar në fotografi rrethanat dhe narracionin e historisë së saj të ri- treguar ,artistja kthehet në ato kohë kur pullat e postës ishin e vetmja evidencë që ajo kishte për egzistencën e një vendi që quhej Shqipëri.

Në bashkëpunim me Thimi Nikën koleksionist , filatelist dhe autor i librit “100 Vite të pullave Shqiptare” artistja ka realizuar si veprën e saj të re një edicion special pullash poste si provë faktike e këtij narracioni të ri. 

Saša Tkašenko sjell në këtë ekspozitë”Under Control” një video instalacion me 2 kanale që dokumenton  instalimin real të vendosur në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë me herët këtë Tetor (2014)

Në bashkëpunim me;TEO perkursionist, Arlind Zerdja, ekspert tingullidhe Florian Haxhihysenin , drejtor fotografie  autori vë në veprim brënda hapsirës pa vizitorë tëMuzeut Historik Kombëtar në Tiranë idenë “kumbuese” për të mbushur hapsirën me zë. 

Jonida Beqo/GYPSEE YO performon në publik për herë të parë “Body of evidence”,me tekst të vetë autores dhe muzikë e tingull nga Mardit Lleshi. Një video me 2 kanale me drejtor fotografie Ergys Meta është e instaluar në të njëjtën hapësirë ku artistja performon duke e        ”përqafuar”  atë në të dy krahët e duke formëzuar kështu një video performance me 4 akte.

Një reflektim intensiv mbi një “histori rurale shqiptare” e dalë në dritë nga një krim dy vite më parë në një fshat të vogël,jo më larg se një orë nga Tirana, kryeqyteti i vendit. 

Autori Filip Jovanovski, duke iu referuar dramës së Brehtit “Guximi, Nëna dhe fëmijët e saj” ndërmerr një kërkim personal në bashkëpunim me Ivana Vaseva për të kuptuar “të vërtetën” historike të marrdhënies mes artistëve dhe sistemeve politike, në Shqipëri edhe në Maqedoni, vendin e tij.

“Mother Olympia courage and her children” është një seri prej 14 pikturash në vaj, realizuar nga artisti shqiptar Theodhoraq Napoloni të cilat të kombinuara me tekst në një instalim dy dimsional, i japin zë bashkëbisedimit të artitsit me të ëmën dhe “nënat monumente të ideologjise” në Shqipëri dhe Maqedoni. 

AIRLAB dhe programi i rezidencës së T.I.C.A mbështetet nga programi 3 vjeçar i Princ Claus Culturfund
T.I.C.A falenderon për bashkëpunimin , Drejtorinë dhe stafin e: Muzeut Historik Kombëtar  dhe Liceut Artistik “Jordan Misja “në Tiranë