Notice

PARTICIPATION – PARTICIPATORY PRACTICES AS ARTISTIC STRATEGY / AIRLAB 2013

 

 


Anila Rubiku
Albania, Women, Justice and the law

This project includes in art projects women’s who suffer penalties and rehabilitation in penitentiary institutions in Albania. They had suffered a denial of their rights and social equality, and today most of them suffer punishment, because they have committed the extreme act of killing a men after a long period of violence under pressure. For the artist is very important to understand the stories of these women. What have they suffered? What has driven/ break them to undertake this extreme act? What is their perspective on the state of lack of freedom? What gives them strength, but also undermines them in social and psychological level and how do they interact with their social connections? These are the questions this project answers through the involvement in the process of making art these women’s. Through the involvement of the prisoners in art making process, Anila Rubiku-s project in collaboration with psychologist Dr. Jeffrey Adams brings out from the Prison 325 in Tirana, experiences of these women, their approach to violence that is exercised over them by men, expressed in art.
In the framework of Anila Rubiku’s project “Albania, Women, Justice and the law” a panel discussion will follow the opening on 7.30. Policy makers and civil society actors will discus on the rights and conditions of women and the role of artist as social catalyst.

Su&pe
Susanne Schär & Peter Spillmann

The work of Su&Pe is based on the subjective filtering of sensory impressions: how do they define the playground of a space, and what is their personal 'cartography' of a setting? What do they blank out consciously or unconsciously on these, wanderings through urban or rural environments?
While their stay in Tirana, "the view" out of the studio focused on the urban landscape present to them some stencil writings on various building walls. These stencil writings was reproduced by the artists on used linen sheets, inspired of graffitist, which they discovered during the expedition walking through the streets of Tirana.
You can download the photo book of the project at: http://www.supe.ch/preview_blueline.pdf

Wendelin Pressl
Observatory

The works of Wendelin Pressl could be read like test arrangements. It seems to be about fractionizing reality into several particles in order to reassemble them in individual ways, combine them in rich associations and generate reinterpretations respectively new meanings. To implicate thereby the viewer as the essential “user” is always part of the concept.


The AIRLAB program is made possible through the generous support of the Network Partnership 3 – year grant of Princ Claus Culturfund .T.I.C.A residency program is also supported on a regular basis by FAVA – Foundation for Albanian Visual Arts across borders and the Austrian Embassy in Tirana.
Susanne Schär and Peter Spillmann, join the AIRLAB program due to the collaboration of T.I.C.A with SWISS CULTURESCAPES in the framework of the Basel-based festival CULTURESCAPES Balkans 2013. 
Special thanks go for DPBSH -the General Directory of Penitentiary Institutions and the staff of Prison 325 “Ali Demi” in Tirana, for their help during the implementation of Anila Rubiku’s project.
Anila Rubiku
Shqipëria, Gratë, Drejtësia dhe Ligji.

Ky projekt përfshin në projekte arti, gra që vuajnë dënimet dhe rehabilitohen në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, në Shqipëri. Këto gra që kanë vuajtur histori të mohimit të të drejtave të tyre dhe barazisë sociale ,sot vuajnë dënimin, pasi kanë kryer aktin ekstem të vrasjes të burrave pas një periudhe të gjatë nën presionin e dhunës.
Artistja mendon se është shumë e rëndësishmë të kuptosh historitë e këtyre grave. Çfarë kanë vuajtur e kaluar ato? Çfarë i ka thyer e shtyrë të ndërrmarin këtë akt ekstrem? Çfarë perspektive kanë ato mbi gjendjen e mungesës së lirisë , Çfarë u jep atyre forcë por edhe i dobëson në aspektin social dhe psikologjik? Si ndërveprojnë ato me lidhjet e tyre sociale ? Nëpërmjet përfshirjes së të burgosuarve në procesin e art bërjes projekti i artistes Anila Rubiku në bashkëpunim me psikologun Dr. Jeffrey Adams sjellin nga Burgu 325 në Tiranë , eksperiencat e grave te burgosura ,qasjen e tyre mbi dhunën që është ushtruar mbi to nga burrat, të shprehura nëpërmjet artit.
Si pjesë e veprës së artistes Anila Rubiku "Shqipëria, Gratë, Drejtësia edhe Ligji" një bisedë/diskutim i hapur që do të mbahet pas ceremonies së hapjes në orën 19:30. Politikbërës dhe aktorë të shoqërisë civile do të diskutojnë mbi të drejtat e mirëqënien e grave ,dhe rolin e artistit si katalizator social.

Su&pe
Susanne Schär & Peter Spillmann

E bazuar në një proces filtrues subjektiv të përshtypjeve shqisore, projekti i Su&pe tregon se si e përkufizojnë artistët “fushën e tyre të lojës” dhe si ata përcaktojnë një “kartografi”personale që i ndihmon ti qasen mjedisit urban dhe rural. Çfarë fshijnë ata në mënyrë të ndërgjegjshme ose jo nga ky proces kqyrjeje? Të frymëzuar nga peisazhi i dendur urban që u shfaqej nga studio e tyre në Tiranë, dhe duke iu referuar artit të grafiteve që ua sugjeron ky peisazh ata riprodhojë fraza klishe që kanë gjetur në muret e ndërtesave në Tiranë, në çarçafë të bardhë të përdorur që duket se nxjerrin jashtë shtëpive mendimet e atyre që jetojnë brënda tyre.
Ju mund të gjeni librin fotografik të projektit në : http://www.supe.ch/preview_blueline.pdf

Wendelin Pressl
Observator

Puna qe sjell Wendelin Pressl mund të lexohet si një “ test marrëveshje” që synon të faktoj realitetin nëpërmjetë disa grimcave që artisti i ri-organizon në mënyra të përveçme dhe i grupon në kombinime “të pasura” që ri- interpretojnë realitetin dhe prodhojnë domethënie të reja. Përfshirja e publikut si “përdorues” është pjesë e praktikës artistike të Pressl.Ajo është thelbësore qysh në konceptimin e kësaj vepre që artisti e titullon “Observator”


AIRLAB dhe programi i rezidencës së T.I.C.A mbështetet nga programi 3 vjecar i Princ Claus Culturfund , FAVA – Foundation for Albanian Visual Arts across borders dhe ambasada Austriake në Tiranë .
Artistët Susanne Schär and Peter Spillmann, iu bashkuan programit të AIRLAB në kuadër të bashkëpunimit të T.I.C.A me SWISS CULTURESCAPES - Balkans 2013.http://www.culturescapes.ch/
Falenderime shkojnë edhe për DPBSH –Drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe stafin e Burgut 325 “Ali Demi” në Tiranë, për ndihmesën që dhanë në implementimin e projektit të artistes Anila Rubiku.