Notice

TICA ARILAB 2018

The Artist in Residency program of TICA is kick-starting its spring period. Following its tradition that continues since 2006, the residency will focus on artistic research and regional exchange. For the spring edition, with the help of partner organizations Stacion Center for Contemporary Art in Prishtina and FRU (Faculty of Things that Can't be Learned) Bitola/Skopje, we are hosting three artists: Matilda Odobashi (Tirana), ZoranShekerov (Skopje) and DardanZhegrova (Prishtina).

AIRLAB 2018 is organized by TICA in collaboration with Zeta Center for Contemporary Art and is supported by the Ministry of Culture of Albania.

TICA nis Programin e Rezidencave për Artistë për periudhën e pranverës 2018. Duke ndjekur traditën e saj të nisur që në 2006, programi do të përqëndrohet në mbështetjen e kërkimit artistik dhe shkëmbimit rajonal. Për edicionin e pranverës, në bashkëpunim me organizatat partnere Stacion Qendër për Art Bashkëkohor, Prishtinë dhe FRU (Fakulteti I gjërave që nuk mund të mësohen) Bitola/Shkup, ne mirëpresim tre artistë: Matilda Odobashi (Tiranë), Zoran Shekerov (Shkup) dhe Dardan Zhegrova (Prishtinë).Programi i Rezidencave për Artistë 2018 organizohet nga TICA në bashkëpunim me Zeta, Qendër për Artin Bashkëkohor dhe mbështetet nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë.Zoran Shekerov

Zoran Shekerov’s practice focuses on long-term documentary research that explores the human situation in certain socio-political contexts, as well as issues of identity, in particular, re-examining terms such as patriotism and nostalgia by considering the connection between lived history and sentimentality.

At the same time, as an artist who mainly articulates his works through a documentary approach, experimenting with the opportunity of converting them to site-specific installations, his interest also lies in the research of the value of the photographic medium.

Praktika artistike e Zoran Shekerov përqendrohet në kërkime dokumentare të shtrira në kohë, përmes të cilave ai hulumton situata njerëzore në kontekste të caktuara shoqërore e politike. Në veçanti atij i interesojnë çështjet e lidhura me identitetin apo shqyrtimin e termave të njohur, si patriotizmi dhe nostalgjia. Këtë proçes e realizon duke shqyrtuar lidhjen mes historive të jetuara dhe trishtimit të përmallshëm.
Nga ana tjeter, si një artist që artikulon punën e tij përmes një qasjeje dokumentare dhe duke eksperimentuar me mundësinë e realizimit të instalacioneve në vendet e posaçme, atij i intereson shumë edhe kërkimi në lidhje me vlerat e mediumit fotografik.

 

Matilda Odobashi

Matilda Odobashi is a visual artist graduated at the University of Arts in Tirana in 2010. Her work is an exploration on her personal relationships, on adaptability and coexistence between people living and sharing common spaces. Working between drawing, installation, painting and photography, her works include diaries and notebooks as a part of documentation of her everyday life and the interchange of this last with ‘the other’.
After her graduation she enrolled in an MA in Cultural and Social Anthropology in Tirana. While studying anthropology her interest shift towards psychoanalysis following and participating in several seminars and conferences organized by Albanian Lacanian Circle where she is a member from 2012.

Matilda Odobashi është një artiste pamore e diplomuar në Universitetin e Arteve në Tiranë, në 2010. Puna e saj përqendrohet në hulumtimin e marrëdhënieve personale, në përshtatshmërinë dhe bashkëjetesën mes njerëzve që ndajnë dhe jetojnë në hapësirat e përbashkëta. Punët e saj zhvillohen mes mediumeve të vizatimit, instalacionit, pikturës dhe fotografisë. Ato përfshijnë edhe ditare e fletore shënimi që shërbejnë si pjesë e një proçesi dokumentimi të shkëmbimeve të ndryshme me “tjetrin” në rrjedhën e ngjarjeve të përditëshme.
Pas diplomimit në arte, Odobashi kreu një kurs master në Antropologji Kulturore dhe Shoqërore dhe për rrjedhojë fusha e saj e interesit u zgjerua drejt psikoanalizës.

 

Dardan Zhegrova

Dardan Zhegrova’s work plays with the flux between language and its translation into visual representation. In his works emotion is used as an artistic medium that potentially could act as a means to question our assumptions about intimacy and expression. Navigating freely between different mediums, such as video, sculpture, photography and performance the artist can be regarded as a poet in a time where physical proximity is being replaced by an ubiquitous availability through modern means of communication.

Punët e Dardan Zhegroves luajnë me idenë e shkëmbimit mes gjuhës (të folur apo të shkruar) dhe përkthimit të saj në paraqitje pamore. Ai përdor emocionet si një medium shprehës artistik që kanë mundësinë të venë në pyetje paragjykimet tona mbi intimitetin. Duke lëvizur lirisht përmes mediumeve të ndryshme, si video, skulpturë, fotografi dhe performancë, Zhegrova mund të mendohet si një poet në një kohë kur prania dhe afërsia trupore mes njerëzve po zevendësohet gjithmonë e më shumë nga mjetet moderne të komunikimit.

TICA njofton permbylljen e fazes se aplikimeve per ARDHJE – Cmimi per Artistet e Rinj Bashkekohore. 

Pas nje periudhe aplikimi prej dy muajsh TICA do te filloje procesin e perzgjedhjes se kater finalisteve te cmimit ARDHJE. Perzgjedhja do te kryhet nga dy profesioniste te fushes te ftuar nga TICA: Stefano Romano, bashkedrejtues I MAPS – Muzeu i Artit ne Hapesiren Publike, artist dhe kurator Italian qe punon dhe jeton ne Tirane, dhe Helidon Gjergji, artist shqiptar, pedagog ne SUNY Old Westbury, dhe bashkethemelues i festivalit te artit bashkekohor Tirana Open. Sic eshte njoftuar me pare, kriteret e perzgjedhjes bazohen mbi shqyrtimin e portofoleve artistike dhe vazhdimesine ne krijimtari te artisteve qe kane aplikuar.

 Finalistet e ARDHJE 2016 – Cmimi i Artisteve te Rinj Bashkekohor do te shpallen me 15 Qershor 2016. Ekspozita me finalistet do te mbahet ne muajin Shtator dhe nje juri expertesh te fushes do perzgjedhe dhe fituesin e ARDHJE 2016, qe do te ndjeke nje residence dy mujore per artiste prane Residency Unlimited ne New York.

 

Tuesday, October, 08, 2013
Time: 19.00

T.I.C.A has the pleasure to invite you to the presentation event of the fall period of AIRLAB 2013 residency program

The artists in residency:
Anila Rubiku
, (Albania /Italy)
Susanne Schär  and Peter Spillmann (Swiss)
Wendelin Pressl ,
(Austria)

Will present for the public their artistic practice and previous projects in an open and informal event.

Join us at at:
T.I.C.A AirLab, studios
Rr. Luigj Gurakuqi, Pall 89, Sh. A, Kati 11,
Tirana/Albania