Notice

Puna e Rosella Pellicciotti, e koreografuar me Fjorald Doci, është një reflektim mbi idenë e pritjes që trupëzon një pritshmëri. Performanca ka një strukturë kohore që nis me pritjen e spektatorëve që t’i jepet mundësia për të hyrë për ta parë performancën. Në fakt, vetëm një numër i limituar njerëzish mund të futet çdo herë ndërkohë që performanca do të përsëritet 4 herë. Për më tepër veprimi është i ndarë në tri momente që e risjellin performuesen dhe spektatorin në të njëjtën pikënisje. Sikur të mos ketë ndodhur asnjë rrugëtim, sikur koha e kaluar bashkë të jetë rrotulluar rreth vetes duke çuar çdo gjë në momentin fillestar. Sikur ajo pritje për performancën të ketë prodhuar vetem një nostalgji për të ardhmen. Edhe veshja e Rosellës na zhvendos në një situatë tjetër fizike. Një situatë intimiteti që na kthen përjetësisht në pozicionin fillestar.

Koncepti: Rosella Pellicciotti

Koreografia: Fjorald Doci, Rosella Pellicciotti

Performanca: Rosella Pellicciotti

Muzika: Ndërhyrje e Rosella Pellicciotti në arie nga Georges Bizet

Kurator: Stefano Romano 

Aktiviteti është pjesë e projektit "Rezidencë në Vendndodhje" nga T.I.C.A në bashkëpunim me Zeta Center, mbeshtetur nga Prince Claus Fund

 

Suspended

Rosella Pellicciotti's work, choreographed together with Fjorald Doci, is a reflection on this idea of waiting that embodies an expectation. The performance has a temporal structure that begins with the expectation of the spectators to be able to enter and see it. In fact, only a limited number of people can enter at a time, and the performance will be repeated 4 times. Furthermore, the action is divided into three moments that bring the performer and the spectator back to the same starting point. As if there had been no journey, as if the time spent together had rolled up on itself bringing everyone back to the initial moment. As if, that expectation of the performance had not produced only a nostalgia for the future. Rosella's clothing also shifts us into another physical situation. A situation of intimacy that brings us eternally back to the starting position.

Concept: Rosella Pellicciotti

Choreography: Fjorald Doci, Rosella Pellicciotti

Performance: Rosella Pellicciotti

Music: Rosella Pellicciotti intervention on a Georges Bizet’s aria

Curator: Stefano Romano 

The event is a part of the project "Situated Residency program" by T.I.C.A in collaboration with Zeta Centre, supported by Prince Claus Fund.

 

 

 

 

ARKEOLOGJI VOKALE
Qendra Zeta — 16 Shkurt, ora 18:00
Artisti pamor Endri Dani, kohëzgjatjen e “Rezidencë në Vendndodhje” nga T.I.C.A, e ka shpenzuar duke intensifikuar një marrëdhënie të re personale me këngëtaren e mirënjohur Irma Libohova, si një përpjekje për të dekontekstualizuar ikonografinë moderne si produkt i masmedias. Pas disa takimeve dhe bisedave të Danit me këngëtaren në rrethana ‘routine’ të jetës së përditshme si: Bar-kafe, ecje në qytet, vizitë në shtëpi, etj. Libohovës dhe Danit i është bashkuar dhe muzikologia Mikaela Minga, ku sëbashku do të organizojnë një bisedë publike të orientuar në rrafsh antropologjik ku si bosht kronologjik janë zhvillimet teknologjike në raport me zërin, si një elemet gjithnjë në ‘fokus’ gjatë proçesit të modernitetit dhe raportit disi të vështirë ndërmjet diskurseve të lirisë dhe disiplinës. Zëri nuk ka figuruar si një temë kryesore filozofike deri në vitet 1960, kur Derrida dhe Lacan, veçmas, e propozuan atë si një shqetësim kryesor teorik. Biseda do të udhëhiqet nga paradokset e shumtë që mbart kushti modern duke u lokalizuar në historinë dhe dinamikën ndërmejt individit, shoqërisë dhe institucioneve të modernitetit si shtet (totalitar). Biseda do të filloj me kujtimet e fëmijërisë së këngëtares lidhur me sistemin akustik të muzikë-bërjes në mjedisin familjar, deri në zhvillimet aktuale teknologjike dhe ndikimet e këtyre ndryshimeve në sociologjinë e ngjarjeve muzikore. Kjo bisedë pretendon të analizojë zërin në një numër të ndryshëm nivelesh: racionalizimi i zërit, zëri si marrëveshje sociale, etika e zërit (raporti me zërin e ndërgjegjes), marrëdhënien paradoksale midis zërit dhe trupit (vetë-çensura), apo shkaqet negociuese të zërit.

---------

VOCAL ARCHEOLOGY
Zeta Center — February 16, 18:00

Endri Dani has spent his time at the T.I.C.A. Situated Residency program by digging deeper into and intensifying his dialogical relationship with the well-known Albanian singer Irma Libohova. He considers this to be an attempt at de-contextualizing the “modern iconography” as a product of mass media. The artist and the signer have spent time together by doing mundane things: talking walks, sitting in cafes, home visits, etc. At a later stage, musicologist Mikaela Minga joined Libohova and Dani, and altogether they plan to organize a public talk focusing on the singer’s rich life experience.
The talk takes a historical look into relations between (totalitarian) state, society and individual through the difficult relation between discourses of freedom and discipline – all from the perspective of the role of voice in music and in society.
The voice did not figure as a major philosophical topic until the 1960s, when Derrida and Lacan separately proposed it as a central theoretical concern.
The talk will start with childhood memories of Libohova circling around the acoustic system of music making in family settings. Then it we shall move to the actual technological developments and their impact on the sociology of musical events. Various aspects related to the role and use of the voice will be in focus: voice rationalization, voice as a social agreement, voice ethics (in relation to consciousness), the relation between voice and body (self-censorship) or the negotiating causes of the voice. 
ENDRI DANI was born in 1987 in Shkodra, Albania. He studied at the University of Arts in Tirana from (2006-2010), and currently lives and works in Tirana. He is co-founder of MIZA Galeri, an artist-run space in Tirana dedicated to emerging artists from the Balkan/Mediterranean region.
His recent work has been deeply oriented towards anthropological research, focusing on the predicaments of local identity in the era of globalization and underlying paradoxes, particularly as they manifest themselves in material and consumer culture.
Dani’s work has been exhibited in the Kochi-Muziris Biennale, India (2016); Bienal del Fin del Mundo, Argentina (2015); Marrakech Biennale 5, Marrakech (2014), as well as in museums such as the The Israel Museum, Jerusalem (2019);Centre Pompidou, Paris (2016); MuCEM, Marseille (2016); Ludwig Museum-Museum of Contemporary Art, Budapest (2016); The Pino Pascali Museum Foundation, Italy (2015) and the National Art Gallery, Tirana, among others. 

PCF RELIEF FUND FOR T.I.C.A. – AIRLAB PROGRAM

VOCAL ARCHEOLOGY is a part of T.I.C.A. – AIRLAB PROGRAM, PCF RELIEF FUND, that has issued a fund that will enable the continuation of activities for independent organizations that support artists and sustain art scenes, to counter the very difficult situation in the culture sector, created by the pandemic of the Covid-19 virus.

 

 

T.I.C.A. AIRLAB Fall 2018

Lilith Kraxner, Karl Wratschko, Sead Kazanxhiu

September 1 – October 30, 2018

The new edition of T.I.C.A. AIRLAB Residency program during Sept-Oct 2018 featuring two artists from Austria and one from Albania. Hosted by ZETA, in cooperation with A9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen.

 

Për të përballuar situatën e vështirë të krijuar në sektorin e kulturës nga përhapja e virusit Covid-19, Prince Claus Fund ka ofruar një fond ndihme që mundëson vazhdimin e aktivitetit për TICA - Tirana Institute of Contemporary Art në mbështetje të artistëve dhe skenës së artit shqiptar.


Rezidencë në Vendndodhje

Gjendja e krijuar nga përhapja e Covid-19 ka patur një ndikim të fortë mbi programin e rezidencave, duke sjellë dhe ndërprerjen e aktivitetit të T.I.C.A. Fondi i Ndihmës nga PCF i rijep jetë programit duke kthyer vëmendjen tërësisht ndaj skenës vendase. T.I.C.A. ristrukturon programin e rezidencave si më poshtë:

  • AIRLABbëhet RnV – Rezidencë në Vendndodhje.
  • Programi mbështet tetë artistë në dialog me katër kuratorë dhe zbatohet në bashkëpunim me tre iniciativa të pamvarura, Art House në Shkodër, Galeria e Bregdetitnë Vlorë dhe Zeta Gallery në Tiranë.

Artistët e dhe kuratorët e përzgjedhur janë:
Xhulian MillajElsaida Musiq dhe Elsamina Musiq në dialog me Adrian Pacin, në Art House.

Vangjush Vellahu dhe Niku Alex Mucaj në dialog me Elian Stefën, në Galerinë e Bregdetit

Irma Libohova në dialog me Endri Danin dhe Mikaela Mingën. Rosella Pellicioti sëbashku me Fjorald Docin në dialog me Stefano Romano, në Qendrën Zeta.

Duke zbatuar principin e Rezidencës në VendndodhjeT.I.C.A. anashkalon pamundësinë për të udhëtuar dhe ofron mbështetje aty ku iniciativat dhe artistët kanë vendndodhjen dhe veprimtarinë e tyre, duke mbuluar territorin e vendit nga veriu në jug.

-------------

PCF RELIEF FUND FOR T.I.C.A. – AIRLAB PROGRAM

To counter the very difficult situation in the culture sector created by the pandemic of the Covid-19 virus, the Prince Claus Fund has issued a relief fund that will enable the continuation of activities for independent organizations that support artists and sustain art scenes.

 

SITUATED A.I.R. PROGRAM

The situation created by Covid-19 had deeply impacted T.I.C.A.’s residency program, causing it to shut down in 2020. The PCF Relief Grant offers a new lease of life to the program that has shifted the focus towards the local scene and restructured the residency program as follows:

  • T.I.C.A. AIRLAB becomes temporarily T.I.C.A. Situated A.I.R.
  • The program will offer support to eight artists in dialog with four curators and is implemented in collaboration with three other initiatives, Art House in Shkodra, Galeria e Bregdetit in Vlora and Zeta Gallery in Tirana.

The invited artists and curators are:
Xhulian MillajElsaida Musiq and Elsamina Musiq in dialogue with Adrian Paci at Art House.

Vangjush Vellahu and Niku Alex Mucaj in dialogue with Elian Stefa at Galeria e Bregdetit.

Irma Libohova in dialogue with Endri Dani and Mikaela Minga. Rosella Pellicioti together with Fjorald Doci in dialogue with Stefano Romano at Zeta Center.

By applying the principle of a Situated Artist in ResidencyT.IC.A. overcomes the traveling obstacles and offers support to organizations and artists in their current locations, covering the country from North to South.

 

 

 

 

 

Lilith Kraxner, Karl Wratschko, Sead Kazanxhiu

September 1 – October 30, 2018

The new edition of T.I.C.A. AIRLAB Residency program during Sept-Oct 2018 featuring two artists from Austria and one from Albania. Hosted by ZETA, in cooperation with A9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen.

 

Lilith Kraxner (born in 1995 in Stainz, Austria) is a young filmmaker based in Vienna. Over the last two years (2016-2018) she has been studying independent filmmaking at the Friedl Kubelka School for artistic photography. Her early work has so far been presented in Vienna, Brussels, and Moscow. She works with analog film, mostly 16mm.

Karl Wratschko works as a curator, filmmaker and artist. In his curatorial work he focuses on Silent- and Avantgarde Film and experimental music. Since 2016 he has been a co-curator of 100 years ago at the Il Cinema Ritrovato Festival in Bologna, Italy. His film works include: Index (2018), I have seen the future (2017), Pale April (2016), Monte Nero (2014). Among his installation works the most notable are Ich bin viele Gesichter (2018) and Informa (2016), both created together with Michael BachhoferAt the moment, he is working on two film projects – Präsenz (together with Aleksandra Kolodziejczyk) and Remade, as well as on the exhibition POP 1900-2000 at Universalmuseum Joanneum (together with Maria Froihofer and David Reumüller).

Sead Kazanxhiu (born in 1987 in Fier and based in Tirana since 2012) is a visual artist who comes from a family of Roma ethnic minority from southwest Albania. He was trained as a painter at the University of Arts in Tirana (2006 – 2010), where he obtained his bachelor degree. Following his studies, he continued to work primarily in the medium of painting, whereas his more recent practice has expanded into sculpture, installation, video, and public space interventions. He had eight personal shows since 2012 (in Tirana, Budapest and Brussels) and took part in numerous group exhibitions (in Tirana, Prague, Brno, Gotenburg, Berlin, Drezden, Krakow, Bucharest and New Orleans), including “(Re)conceptualizing Roma Resistance”, organized in Summer 2016 at the Goethe Institute in Prague, in the framework of International Roma Festival Khamoro.

 

Sead Kazanxhiu, Shtëpizëzat (Tiny Houses), 2014. 2500 self-made plaster objects, 5x5cm each