Notice

ARKEOLOGJI VOKALE
Qendra Zeta — 16 Shkurt, ora 18:00
Artisti pamor Endri Dani, kohëzgjatjen e “Rezidencë në Vendndodhje” nga T.I.C.A, e ka shpenzuar duke intensifikuar një marrëdhënie të re personale me këngëtaren e mirënjohur Irma Libohova, si një përpjekje për të dekontekstualizuar ikonografinë moderne si produkt i masmedias. Pas disa takimeve dhe bisedave të Danit me këngëtaren në rrethana ‘routine’ të jetës së përditshme si: Bar-kafe, ecje në qytet, vizitë në shtëpi, etj. Libohovës dhe Danit i është bashkuar dhe muzikologia Mikaela Minga, ku sëbashku do të organizojnë një bisedë publike të orientuar në rrafsh antropologjik ku si bosht kronologjik janë zhvillimet teknologjike në raport me zërin, si një elemet gjithnjë në ‘fokus’ gjatë proçesit të modernitetit dhe raportit disi të vështirë ndërmjet diskurseve të lirisë dhe disiplinës. Zëri nuk ka figuruar si një temë kryesore filozofike deri në vitet 1960, kur Derrida dhe Lacan, veçmas, e propozuan atë si një shqetësim kryesor teorik. Biseda do të udhëhiqet nga paradokset e shumtë që mbart kushti modern duke u lokalizuar në historinë dhe dinamikën ndërmejt individit, shoqërisë dhe institucioneve të modernitetit si shtet (totalitar). Biseda do të filloj me kujtimet e fëmijërisë së këngëtares lidhur me sistemin akustik të muzikë-bërjes në mjedisin familjar, deri në zhvillimet aktuale teknologjike dhe ndikimet e këtyre ndryshimeve në sociologjinë e ngjarjeve muzikore. Kjo bisedë pretendon të analizojë zërin në një numër të ndryshëm nivelesh: racionalizimi i zërit, zëri si marrëveshje sociale, etika e zërit (raporti me zërin e ndërgjegjes), marrëdhënien paradoksale midis zërit dhe trupit (vetë-çensura), apo shkaqet negociuese të zërit.

---------

VOCAL ARCHEOLOGY
Zeta Center — February 16, 18:00

Endri Dani has spent his time at the T.I.C.A. Situated Residency program by digging deeper into and intensifying his dialogical relationship with the well-known Albanian singer Irma Libohova. He considers this to be an attempt at de-contextualizing the “modern iconography” as a product of mass media. The artist and the signer have spent time together by doing mundane things: talking walks, sitting in cafes, home visits, etc. At a later stage, musicologist Mikaela Minga joined Libohova and Dani, and altogether they plan to organize a public talk focusing on the singer’s rich life experience.
The talk takes a historical look into relations between (totalitarian) state, society and individual through the difficult relation between discourses of freedom and discipline – all from the perspective of the role of voice in music and in society.
The voice did not figure as a major philosophical topic until the 1960s, when Derrida and Lacan separately proposed it as a central theoretical concern.
The talk will start with childhood memories of Libohova circling around the acoustic system of music making in family settings. Then it we shall move to the actual technological developments and their impact on the sociology of musical events. Various aspects related to the role and use of the voice will be in focus: voice rationalization, voice as a social agreement, voice ethics (in relation to consciousness), the relation between voice and body (self-censorship) or the negotiating causes of the voice. 
ENDRI DANI was born in 1987 in Shkodra, Albania. He studied at the University of Arts in Tirana from (2006-2010), and currently lives and works in Tirana. He is co-founder of MIZA Galeri, an artist-run space in Tirana dedicated to emerging artists from the Balkan/Mediterranean region.
His recent work has been deeply oriented towards anthropological research, focusing on the predicaments of local identity in the era of globalization and underlying paradoxes, particularly as they manifest themselves in material and consumer culture.
Dani’s work has been exhibited in the Kochi-Muziris Biennale, India (2016); Bienal del Fin del Mundo, Argentina (2015); Marrakech Biennale 5, Marrakech (2014), as well as in museums such as the The Israel Museum, Jerusalem (2019);Centre Pompidou, Paris (2016); MuCEM, Marseille (2016); Ludwig Museum-Museum of Contemporary Art, Budapest (2016); The Pino Pascali Museum Foundation, Italy (2015) and the National Art Gallery, Tirana, among others. 

PCF RELIEF FUND FOR T.I.C.A. – AIRLAB PROGRAM

VOCAL ARCHEOLOGY is a part of T.I.C.A. – AIRLAB PROGRAM, PCF RELIEF FUND, that has issued a fund that will enable the continuation of activities for independent organizations that support artists and sustain art scenes, to counter the very difficult situation in the culture sector, created by the pandemic of the Covid-19 virus.

 

 

Për të përballuar situatën e vështirë të krijuar në sektorin e kulturës nga përhapja e virusit Covid-19, Prince Claus Fund ka ofruar një fond ndihme që mundëson vazhdimin e aktivitetit për TICA - Tirana Institute of Contemporary Art në mbështetje të artistëve dhe skenës së artit shqiptar.


Rezidencë në Vendndodhje

Gjendja e krijuar nga përhapja e Covid-19 ka patur një ndikim të fortë mbi programin e rezidencave, duke sjellë dhe ndërprerjen e aktivitetit të T.I.C.A. Fondi i Ndihmës nga PCF i rijep jetë programit duke kthyer vëmendjen tërësisht ndaj skenës vendase. T.I.C.A. ristrukturon programin e rezidencave si më poshtë:

  • AIRLABbëhet RnV – Rezidencë në Vendndodhje.
  • Programi mbështet tetë artistë në dialog me katër kuratorë dhe zbatohet në bashkëpunim me tre iniciativa të pamvarura, Art House në Shkodër, Galeria e Bregdetitnë Vlorë dhe Zeta Gallery në Tiranë.

Artistët e dhe kuratorët e përzgjedhur janë:
Xhulian MillajElsaida Musiq dhe Elsamina Musiq në dialog me Adrian Pacin, në Art House.

Vangjush Vellahu dhe Niku Alex Mucaj në dialog me Elian Stefën, në Galerinë e Bregdetit

Irma Libohova në dialog me Endri Danin dhe Mikaela Mingën. Rosella Pellicioti sëbashku me Fjorald Docin në dialog me Stefano Romano, në Qendrën Zeta.

Duke zbatuar principin e Rezidencës në VendndodhjeT.I.C.A. anashkalon pamundësinë për të udhëtuar dhe ofron mbështetje aty ku iniciativat dhe artistët kanë vendndodhjen dhe veprimtarinë e tyre, duke mbuluar territorin e vendit nga veriu në jug.

-------------

PCF RELIEF FUND FOR T.I.C.A. – AIRLAB PROGRAM

To counter the very difficult situation in the culture sector created by the pandemic of the Covid-19 virus, the Prince Claus Fund has issued a relief fund that will enable the continuation of activities for independent organizations that support artists and sustain art scenes.

 

SITUATED A.I.R. PROGRAM

The situation created by Covid-19 had deeply impacted T.I.C.A.’s residency program, causing it to shut down in 2020. The PCF Relief Grant offers a new lease of life to the program that has shifted the focus towards the local scene and restructured the residency program as follows:

  • T.I.C.A. AIRLAB becomes temporarily T.I.C.A. Situated A.I.R.
  • The program will offer support to eight artists in dialog with four curators and is implemented in collaboration with three other initiatives, Art House in Shkodra, Galeria e Bregdetit in Vlora and Zeta Gallery in Tirana.

The invited artists and curators are:
Xhulian MillajElsaida Musiq and Elsamina Musiq in dialogue with Adrian Paci at Art House.

Vangjush Vellahu and Niku Alex Mucaj in dialogue with Elian Stefa at Galeria e Bregdetit.

Irma Libohova in dialogue with Endri Dani and Mikaela Minga. Rosella Pellicioti together with Fjorald Doci in dialogue with Stefano Romano at Zeta Center.

By applying the principle of a Situated Artist in ResidencyT.IC.A. overcomes the traveling obstacles and offers support to organizations and artists in their current locations, covering the country from North to South.

 

 

 

 

 

Lilith Kraxner, Karl Wratschko, Sead Kazanxhiu

September 1 – October 30, 2018

The new edition of T.I.C.A. AIRLAB Residency program during Sept-Oct 2018 featuring two artists from Austria and one from Albania. Hosted by ZETA, in cooperation with A9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen.

 

Lilith Kraxner (born in 1995 in Stainz, Austria) is a young filmmaker based in Vienna. Over the last two years (2016-2018) she has been studying independent filmmaking at the Friedl Kubelka School for artistic photography. Her early work has so far been presented in Vienna, Brussels, and Moscow. She works with analog film, mostly 16mm.

Karl Wratschko works as a curator, filmmaker and artist. In his curatorial work he focuses on Silent- and Avantgarde Film and experimental music. Since 2016 he has been a co-curator of 100 years ago at the Il Cinema Ritrovato Festival in Bologna, Italy. His film works include: Index (2018), I have seen the future (2017), Pale April (2016), Monte Nero (2014). Among his installation works the most notable are Ich bin viele Gesichter (2018) and Informa (2016), both created together with Michael BachhoferAt the moment, he is working on two film projects – Präsenz (together with Aleksandra Kolodziejczyk) and Remade, as well as on the exhibition POP 1900-2000 at Universalmuseum Joanneum (together with Maria Froihofer and David Reumüller).

Sead Kazanxhiu (born in 1987 in Fier and based in Tirana since 2012) is a visual artist who comes from a family of Roma ethnic minority from southwest Albania. He was trained as a painter at the University of Arts in Tirana (2006 – 2010), where he obtained his bachelor degree. Following his studies, he continued to work primarily in the medium of painting, whereas his more recent practice has expanded into sculpture, installation, video, and public space interventions. He had eight personal shows since 2012 (in Tirana, Budapest and Brussels) and took part in numerous group exhibitions (in Tirana, Prague, Brno, Gotenburg, Berlin, Drezden, Krakow, Bucharest and New Orleans), including “(Re)conceptualizing Roma Resistance”, organized in Summer 2016 at the Goethe Institute in Prague, in the framework of International Roma Festival Khamoro.

 

Sead Kazanxhiu, Shtëpizëzat (Tiny Houses), 2014. 2500 self-made plaster objects, 5x5cm each

 

 

 

 

T.I.C.A. AIRLAB Fall 2018

Lilith Kraxner, Karl Wratschko, Sead Kazanxhiu

September 1 – October 30, 2018

The new edition of T.I.C.A. AIRLAB Residency program during Sept-Oct 2018 featuring two artists from Austria and one from Albania. Hosted by ZETA, in cooperation with A9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen.

 

TICA ARILAB 2018

The Artist in Residency program of TICA is kick-starting its spring period. Following its tradition that continues since 2006, the residency will focus on artistic research and regional exchange. For the spring edition, with the help of partner organizations Stacion Center for Contemporary Art in Prishtina and FRU (Faculty of Things that Can't be Learned) Bitola/Skopje, we are hosting three artists: Matilda Odobashi (Tirana), ZoranShekerov (Skopje) and DardanZhegrova (Prishtina).

AIRLAB 2018 is organized by TICA in collaboration with Zeta Center for Contemporary Art and is supported by the Ministry of Culture of Albania.

TICA nis Programin e Rezidencave për Artistë për periudhën e pranverës 2018. Duke ndjekur traditën e saj të nisur që në 2006, programi do të përqëndrohet në mbështetjen e kërkimit artistik dhe shkëmbimit rajonal. Për edicionin e pranverës, në bashkëpunim me organizatat partnere Stacion Qendër për Art Bashkëkohor, Prishtinë dhe FRU (Fakulteti I gjërave që nuk mund të mësohen) Bitola/Shkup, ne mirëpresim tre artistë: Matilda Odobashi (Tiranë), Zoran Shekerov (Shkup) dhe Dardan Zhegrova (Prishtinë).Programi i Rezidencave për Artistë 2018 organizohet nga TICA në bashkëpunim me Zeta, Qendër për Artin Bashkëkohor dhe mbështetet nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë.Zoran Shekerov

Zoran Shekerov’s practice focuses on long-term documentary research that explores the human situation in certain socio-political contexts, as well as issues of identity, in particular, re-examining terms such as patriotism and nostalgia by considering the connection between lived history and sentimentality.

At the same time, as an artist who mainly articulates his works through a documentary approach, experimenting with the opportunity of converting them to site-specific installations, his interest also lies in the research of the value of the photographic medium.

Praktika artistike e Zoran Shekerov përqendrohet në kërkime dokumentare të shtrira në kohë, përmes të cilave ai hulumton situata njerëzore në kontekste të caktuara shoqërore e politike. Në veçanti atij i interesojnë çështjet e lidhura me identitetin apo shqyrtimin e termave të njohur, si patriotizmi dhe nostalgjia. Këtë proçes e realizon duke shqyrtuar lidhjen mes historive të jetuara dhe trishtimit të përmallshëm.
Nga ana tjeter, si një artist që artikulon punën e tij përmes një qasjeje dokumentare dhe duke eksperimentuar me mundësinë e realizimit të instalacioneve në vendet e posaçme, atij i intereson shumë edhe kërkimi në lidhje me vlerat e mediumit fotografik.

 

Matilda Odobashi

Matilda Odobashi is a visual artist graduated at the University of Arts in Tirana in 2010. Her work is an exploration on her personal relationships, on adaptability and coexistence between people living and sharing common spaces. Working between drawing, installation, painting and photography, her works include diaries and notebooks as a part of documentation of her everyday life and the interchange of this last with ‘the other’.
After her graduation she enrolled in an MA in Cultural and Social Anthropology in Tirana. While studying anthropology her interest shift towards psychoanalysis following and participating in several seminars and conferences organized by Albanian Lacanian Circle where she is a member from 2012.

Matilda Odobashi është një artiste pamore e diplomuar në Universitetin e Arteve në Tiranë, në 2010. Puna e saj përqendrohet në hulumtimin e marrëdhënieve personale, në përshtatshmërinë dhe bashkëjetesën mes njerëzve që ndajnë dhe jetojnë në hapësirat e përbashkëta. Punët e saj zhvillohen mes mediumeve të vizatimit, instalacionit, pikturës dhe fotografisë. Ato përfshijnë edhe ditare e fletore shënimi që shërbejnë si pjesë e një proçesi dokumentimi të shkëmbimeve të ndryshme me “tjetrin” në rrjedhën e ngjarjeve të përditëshme.
Pas diplomimit në arte, Odobashi kreu një kurs master në Antropologji Kulturore dhe Shoqërore dhe për rrjedhojë fusha e saj e interesit u zgjerua drejt psikoanalizës.

 

Dardan Zhegrova

Dardan Zhegrova’s work plays with the flux between language and its translation into visual representation. In his works emotion is used as an artistic medium that potentially could act as a means to question our assumptions about intimacy and expression. Navigating freely between different mediums, such as video, sculpture, photography and performance the artist can be regarded as a poet in a time where physical proximity is being replaced by an ubiquitous availability through modern means of communication.

Punët e Dardan Zhegroves luajnë me idenë e shkëmbimit mes gjuhës (të folur apo të shkruar) dhe përkthimit të saj në paraqitje pamore. Ai përdor emocionet si një medium shprehës artistik që kanë mundësinë të venë në pyetje paragjykimet tona mbi intimitetin. Duke lëvizur lirisht përmes mediumeve të ndryshme, si video, skulpturë, fotografi dhe performancë, Zhegrova mund të mendohet si një poet në një kohë kur prania dhe afërsia trupore mes njerëzve po zevendësohet gjithmonë e më shumë nga mjetet moderne të komunikimit.